272200128 gear ring 2BS315.30.3-5 XCMG

 

 

Description

272200128 gear ring 2BS315.30.3-5 XCMG

276906384 XCMG 接头Z5G.7.2-1A(备件) 4307014
252913544 XCMG LW500KL装载机-再制造整机-XUG0500KCKCB01310
859904472 XCMG XC860BR.8.1.5-5前桥架加强板1
860139868 XCMG GB/T5783-2000螺栓M20×4510.9
276610377 XCMG R8.13.8.3A传感器支架
252609614 XCMG 矩形钢管□70×50×3Q345B
705212135 XCMG 气管TS0604-V
705268511 XCMG DA22202(D)B3组装主螺旋总成
276301187 XCMG 派克胶管Z5GH.7.1.10(备件)
860128450 XCMG 575.6.2.1-6挂板 9346797
251808649 XCMG 500K.030-07-002隔套
805047041 XCMG 胶管530F.10.3(备件)
275301243 XCMG R7L.6.1变速箱
401006027 XCMG XC870KA.3II.3主泵供油系统
705246341 XCMG YC4B105Z-T21(B7VG1)发动机75kW@2200rpm 63990
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
253202615 XCMG 500KV.10IV.1A驾驶室总成(工艺4)(MYF200箱)
860106827 XCMG XAP320.16.2.1.1A支座
253105725 XCMG XSFD后大灯
251708807 XCMG MYF130.14III挡油管总成
201202378 XCMG Z5G(VII).06.02B后车架 33930944
705218625 XCMG 612630080164插接件总成(备件)
400403540 XCMG 300K.10II.1.1.1.2左侧围外板总成
276400217 XCMG F381CACF222212-580软管总成
803589855 XCMG DL900A.7.1.1.1.1-1A吸油侧板
404203064 XCMG XGT63D.03.3.8主弦杆 101010029
705257839 XCMG R6.4Ⅴ柴油机与分动箱
803426409 XCMG RP953.030-13.5.2-1板 33930283
276401259 XCMG XT870L.030-40.5-1定位轴
820143456 XCMG 500F.733-2-2双头螺柱
860103635 XCMG 800KII.32VI.1-2筋板
705254548 XCMG 300FV.W1FDBN-000潍柴+分体箱+干式桥+两联+空调+大配重 GA0422
859990746 XCMG 胶管F25-1330Z3G.10.4A(备件)
860118046 XCMG 700KN.35.1-24限位块
705259117 XCMG 600KN.38.1.1-5角筋板
3Y12/15A XCMG XAP160Ⅱ.7.5平台总成
705228381 XCMG 393039轴承压环
228700562 XCMG 300FV.S2FDJN-000上柴冷启动+分体箱+干式桥+三联+暖风
705218304 XCMG LQC240A.07II.6溢料溜槽
252916545 XCMG XC958.3.2前传动轴组件
251805584 XCMG Z5GNV.10II.1.17-2加强筋 Z00310477
803588004 XCMG N902-783.5-1板
705218911 XCMG XC760K.8.1.5-1左内侧板 9355380
252604226 XCMG XT670E.11.2.1第二节臂焊接
276803092 XCMG 300K.10II.1.12A.2.3前横梁总成 953840
705113671 XCMG TY(CQ).902-44-000300F前罩板转运工装 33490578
252604445 XCMG 300KV.12IV.6.1-3后罩左侧板
705266240 XCMG Z5G.030-121H.3定位架
230700220 XCMG R8.1.6-1左下罩板
250300213 XCMG 500D.12.3.1-3右门下横梁2 9508875T
252118862 XCMG 500KV(LZ).10.1.7后防护网
276110126 XCMG 止动垫片2Y10.4-51(备件)
705222850 XCMG YZC12G.02IV-1左罩
226600117 XCMG XT870L.030-15-19定位板
251809099 XCMG E600DV.6.6.1-2板条 5013445
252907900 XCMG WTU75A.2.13-3胶管
705238149 XCMG 圆柱销90003901507(备件)
860105759 XCMG 500KN(T).6.1.7付支架支承体 L00360093
239900525 XCMG 800KJ.40.1-4法兰
276400230 XCMG DW13×24-II轮辋(配无内胎)
253402387 XCMG PS31-20-2MNB-A-FLM18-IP-FS0.7B=803678437
276300948 XCMG Z5GNV.10II.1A驾驶室总成
401004998 XCMG XD201洗涤器24V双电机
253501259 XCMG Z8G(CE).6.2.3-1固定板 33880385
253502542 XCMG XC360.10.2-3堵盖
229600687 XCMG 500K.030-134A.2-5上板
705200855 XCMG 600K.731-12-5顶紧螺栓
252805773 XCMG RP1356.2IIA.2.1右支承梁
860155428 XCMG O形圈50×3.1(备件)
252614050 XCMG 2102Y.01.2.1销座Ⅱ
705205504 XCMG 900KII.7.2.25-1板
242100056 XCMG 400KIII.7.1.3*液压油箱
860139691 XCMG Z3G.030-10-000030G前车架点焊工装
803502731 XCMG 3Y152J.732-01钻模
251709080 XCMG C5112A55201G滚珠丝杠
413464031 XCMG 456X3.5NO型圈(1200K桥用)(备件)
402103275 XCMG JN-3521002Y黄接头
253103831 XCMG 700K.6.1.4-1安装板 DO-2170
400203479 XCMG 600KNVZX(SC).7.4操纵管路 GB001600
201202495 XCMG Z5GK.7A.5.2-1橡胶压板
705265971 XCMG 300KN(KJ).10.3.1顶棚总成
401006028 XCMG LW188洛拖4105六配套(国1)(特机备件)
801902582 XCMG C05AL-1006694第一道气环(备件) 18E029
801902893 XCMG RP452L.4.1-8垫板 9700081
803593450 XCMG YZ18JF.8.2-6盖板 0C0435
253010140 XCMG 水泵(康明斯)3286275(备件)
705102192 XCMG ZC3G.11.2A-5弯板 9506357
225800211 XCMG LQC160C.15.5中间保护架
270400149 XCMG XT870L.733-3.1.2-1压板
252917398 XCMG Z5GNV(VI).6后车架系统 502003306
705102846 XCMG TAGV60.10II.4-1侧盖板 2BS315A.B8
252118462 XCMG 回水管D42-103-30a=860119884 9367445
705204482 XCMG XT860.8.12-2连接板 410180
201202431 XCMG M902-389加工中心用M24加长螺母
860121121 XCMG 2102W.01.14-1销轴 81530
276608225 XCMG Z5GH.07.01.13右动臂油缸=252100628
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
413463299 XCMG LW180K.10II.1.1.1-1底板
276403159 XCMG MYF130.4-3配油法兰
253201409 XCMG LW541F.1IIA(工艺)发动机系统
252113326 XCMG LW1210A.10.1.1-6气弹簧座 802011865
253404063 XCMG Z5GN.31IV.1XI斗侧板合件I
705205640 XCMG 0.75DTV.1/20.75米加长段熨平板
281102896 XCMG 948.4.10.1.1-1弯板
253800997 XCMG RJ-11插头电话水晶头
805701107 XCMG LW640G.1.1A-3接头
705249863 XCMG 300KAII.10.15.2限位板组件
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
705220496 XCMG 主减锁紧螺母(30ESOMA新式)75500013(备件)
252904189 XCMG XC990.10.1.1.1.1.3右后安装板
251702990 XCMG LS06.1A.5.4-3加强筋
253800449 XCMG Z5G.030-57-0801.底板
402206457 XCMG XT870挖掘装载机(更换为402203022)
860148103 XCMG YZ35L接头
705201085 XCMG GI600KV(II)J潍柴+MYF200箱+湿式桥+三联APD+小高卸
705254996 XCMG 129948-42240皮带 501000245
225100656 XCMG 油盒
705251357 XCMG Z5G.605-1125G立柱侧板样板
705225135 XCMG 700K.6A.2A-5上固定板
859982767 XCMG 902-965.1-2