A21B4-32261A 60H2025 PIN LIUGONG HELI

Description

A21B4-32261A 60H2025 PIN LIUGONG HELI

GB/T893.1 挡圈47 Snap ring 47
LGX030XV.02-001 输入齿轮 Inpur gear
GB/T276 轴承6207/P5 Bearing 6207/P5
LGX030XV.02-002 隔套 Spacer
GB/T893.1 挡圈80 Snap ring 80
GB/T894.1 挡圈35 Snap ring 35
LGX030XV-001 挡圈 Snap ring
GB/T5785 螺栓M14×1.5×80 Bolt M14×1.5×80
LGX030CA.03.02-003 锁紧垫片 Lock gasket
LGX030XV.01-005 轴承盖 Bearing cover
LGX030CA.03.03 终端轴组件 End shaft element
LGX030XV.01-004 油塞 Oil plug
档位开关 Gear postion switch 2
LGX030XV-011 转动杆 Rotary rod

GBT1099.1 键5×7.5×19 Key 5×7.5×19
GB/T3452.1 O形圈18×2.4 O ring 18×2.4
GB/T894.1 轴用挡圈22 Snap ring 22
LGX030XV.07 惰轮轴部件 Idler shaft part
LGX030XV.06 换挡轴总成 Shift shaft assy.
LGX030XV-010 拨叉杆 Shift fork rod
LGX030XV-012 拨叉 Shift fork
LGX030XV-014 弹簧 Spring
GB/T308 钢球10 Steel ball
LGX030XV-008 拨叉杆座 Shift fork rod seat
GB/T1235 O形圈20×2.4 O ring 20×2.4
LGX030XV-009 顶块 Sussport block
GB/T1235 O形圈35×3.1 O ring 35×3.1
GB/T5783 螺栓M10×45 Bolt M10×45

GB/T5783 螺栓M8×20 Bolt M8×20
GB/T93 垫圈8 Washer 8
GB/T6170 螺母M10 Nut M10
LGX030XV.02-003 垫圈 Washer
LGX030XV-013 纸垫圈 Paper gasket

GB/T283 轴承NJ306E Bearing
LGX030XV.06-002 垫圈1 Washer 1
GB/T20056 滚针轴承K35×40×27 TN Needle bearing
LGX030XV.06-003 高速齿轮 High speed gear
LGX030XV.06-004 同步环 Sync ring
LGX030XV.06-005 长啮合套 Long engaged sheath
GB/T894.1 轴用挡圈48 Snap ring
LGX030XV.06-006 同步器卡簧 Lock unit clamp spring
LGX030XV.06-007 滑块 Slide block
LGX030XV.06-010 离合器从动盘毂 Hub plate
LGX030XV.06-008 低速齿轮 Low speed gear
GB/T20056 滚针轴承K56×61×30 Needle bearing
LGX030XV.06-001 轴 Shaft
LGX030XV.06-009 倒档齿轮 Reverse gear