Z50B.4.2-15 Wave spring CHANGLIN SPARE PARTS

Z50B.4.2-15 Wave spring CHANGLIN SPARE PARTS

Description

Z50B.4.2-15 Wave spring CHANGLIN SPARE PARTS

Z50E.4.3 1 一档总成 1st Clutch Ass’y
Z50B.4.3A-1 1 轴承盖 Bearing cover
B-G00894A-00019 1 挡圈 55 Snap ring
B-G002760-00032 1 滚动轴承 6311 Bearing
Z50B.4.2-2 1 垫环 Spacer ring
Z50B.4.3A-2L 1 输出齿轮 Output gear
Z50B.4.3-2 1 轴套 Bushing
B-G002760-00010 1 滚动轴承 6013 Bearing
Z50E.4.3-2L 1 齿轮 Gear
Z50B.4.2-14 1 垫环 Spacer ring
Z30.4.4A-11 1 螺堵 Plug
Z50E.4.3-5A 1 轴 Shaft
B-G057830-00010 1 螺栓 M10×30ZnD Bolt
B-G000930-00001 1 垫圈 10 Washer
Z50B.4.2-11 1 卡环 Snap ring
Z50B.4.3-5 1 齿圈 Gear ring
Z50B.4.3-4 1 一挡压盖 1st cover
Z50B.4.2-7 1 主动摩擦片 Drive disc
Z50B.4.2-8 1 从动摩擦片 Driven disc
Z50B.4.2-15 1 波形弹簧 Wave spring
Z50B.4.2-12 1 活塞 Piston
Z50B.4.2-23 1 挡圈 Retainer
Z50B.4.2-24 1 矩形密封圈 Seal ring
Z50E.4.3-3 1 缸体 Cylinder body
Z50B.4.2-10 1 活塞回位弹簧 Retraction spring
Z50B.4.2-9 1 活塞回位拉杆 Retraction drag rod
Z30.4.1-19 1 油封环 Oil seal ring
B-G000780-00006 1 螺钉 M12×12 Screw
Z50E.4.3-4 1 隔套 Collar
Z50B.4.2-19A 1 纸垫 Paper pad
Z50B.4.2-19B 1 纸垫 Paper pad
Z50B.4.2-19C 1 纸垫 Paper pad
Z50B.4.3-7 1 轴承盖 Bearing cover
W-03-00102 1 滚动轴承 6411(TWB) Bearing
Z50B.4.3A-4A 1 纸垫 Paper pad
Z50B.4.3A-4B 1 纸垫 Paper pad
Z50B.4.3A-4C 1 纸垫 Paper pad