4L68-050005 Connecting rod bearing shell changchai

Description

4L68-050005 Connecting rod bearing shell changchai

705235086 XCMG 1200KNIII.1.1-4支架
251703682 XCMG Z6G.1.3.1-4底板 33271256
252114418 XCMG GB/T882-2008销6×32 33271258
253101219 XCMG RP1356.030-07.5-1矩形管 33271261
800306994 XCMG T19.15-76摩擦片(备件) 33271262
803165782 XCMG DA1180A桥壳清洗 33271263
200600600 XCMG 800KJ.40II.1-3法兰 33271265
705218016 XCMG EDV60D1.030-14.1底座 33271276
252911960 XCMG 钢丝φ5 33271282
705205578 XCMG XD30J.1.1-4联接块 33271284
700101214 XCMG ZL40.8.1.2.1B加强梁 33271290
859980380 XCMG 583888空心螺栓 33271292
705229957 XCMG E340.030-02-6前后弯板定位块 33271294
276300532 XCMG LW300KN.16(E)整机标识系统 33271296
228100525 XCMG 500KA(LNG).11*线束总成 33271298
803604933 XCMG XC990.6.1-43安装板
201100959 XCMG MYF200.19.2.1-1(L)离合器轴 33271302
252914214 XCMG GB/T5782-2000螺栓M22×130-10.9 33271304
252119940 XCMG XT550K.5.2前车架动臂销 33271332
253100817 XCMG DL350.5.1.4.1-2加强板 33271335
270100216 XCMG R8.1.1.1-2支板 33271338
275301674 XCMG 1100K.30.1-10收斗限位块 33271340
400101503 XCMG WJ04.14.5-1加强板 33271342
402205477 XCMG ZB4,QR:1-77标记条 33271344
251809680 XCMG 1200K.12.2.1-4加强筋 33271344.1
252112895 XCMG F381CACF181810-790软管总成 33271345
820101933 XCMG T.11.1.6.1右支架(备件) 33271346
253103883 XCMG GB/T1096-2003键22×14×110 33271347
251800174 XCMG 475.11-5隔热板 33271350
250400582 XCMG GV2-AF01组合模块 33271355
252914461 XCMG XP203.5.1-22固定板
705204377 XCMG 600K.030-54-3垫板 033271372-WX
840307217 XCMG F3721919202016-2300-S-H160-90软管总成 33271396
276607517 XCMG XG-YT-28橡胶护垫(删除) 33271398
705222475 XCMG HL500F-8402074中加强筋 33271412
705258010 XCMG TZ3.12.1-11连接板 33271414
200400373 XCMG 800K(LNG)VI.6.1-10右中横板 33271416
253201239 XCMG 800KII.4.3.3-1A后安装板 33271418
275101932 XCMG 902-1695.1-10垫板 33271420
860152360 XCMG 500FV.10A.1.1.2底板焊接总成 33271422
705107904 XCMG 925-14-1双头螺柱 33271424
251806186 XCMG N231-209镗杆 33271426
800302199 XCMG FT1CCACF121206-1120-TSL胶管 33271428
819965837 XCMG 406331电子油门踏板 33271430
253404656 XCMG 500FV.7A.1.1A.1B.1前围板焊接件 33271442
705209702 XCMG 再制造整机-山工SEM652B-6420
252910242 XCMG 902-1272-4槽钢 33271446
252608487 XCMG 400K.733-1.1-1.筋板 33271448
840141622 XCMG ZQHF合流切换阀 33271450
803443674 XCMG XC9110.5.1前车架焊接件 33271478
276300744 XCMG XAP120.6.6.2扶手 33271480
805049304 XCMG Z5GNVH.1发动机系统 33271482
822736757 XCMG 1375.1.1-1压条 33271484
201303328 XCMG XT742.605-41水箱连接块划线样板 33271486
705203425 XCMG XS202J.030-8-000地板焊接工装 33271488
705202807 XCMG 500FV.11.2.2驾驶室线束 33271490
200900254 XCMG Z5GNK.30.1-7左边齿 33271492
705211051 XCMG 300K.030-87-1定位销 33271494
860117557 XCMG 300KV.4III.1固定台架组件 33271496
705215852 XCMG 500KLT18.7.2-1支板 33271498
201319224 XCMG 300F.733-3.9底座
404202172 XCMG 胶管接头F481CACA353520-900(备件) 33271502
253204509 XCMG GB/T120.2-2000销A10×50 33271504
803418743 XCMG XAP320.03.9.3加强圆盘 33271506
252900853 XCMG 700K.030-14液压油箱安装板点焊工装 33271508
705212484 XCMG 027956滚针轴承衬套(卡拉罗)(特机备件)已删除=860132960 33271510
801504240 XCMG LW160FVI.12机罩系统 33271512
800101683 XCMG XT870.3.1.4-17滑块 33271605
252102340 XCMG XAP160Ⅱ.1.3Ⅱ.3.1机架(一) 33271620
253200286 XCMG 700KV(II).9.4停车制动总成 33271622
803081628 XCMG XP262.732-01-3压板 33271624
253305225 XCMG XS182.840-01XS182.02.1.1-1轮圈样板 33271626
252117060 XCMG 50G装载机-再制造整机-15G0113653 33271628
805048811 XCMG E600TV.15.10.1-1右基础短底板 33271630
252908422 XCMG 56600ZW-550胶管 33271632
803167960 XCMG RP1356.07.6-1钢管φ10X1L=500
860164305 XCMG W6G(CT).4台架系统 33271636
402207304 XCMG Z5G(CEIV).1.1.3中冷器出气管 33271644
705215564 XCMG 螺纹塞规M66H 33271646
705205993 XCMG 回油管MP6102(备件) 33271652
229602268 XCMG 800K.922-1.2-2立板 33271654
800339672 XCMG LW280.030-2.5-1方管 33271656
705112833 XCMG HZS181.2.1.3传感器装配 33271658
404200280 XCMG 901-209-002801吨压力机盖板 33271660
413403594 XCMG 活络扳手18"(科技不用,用801501949) 33271662
821301080 XCMG F7711919161612-1030-0°-W胶管总成 33271664
252116722 XCMG XT872A.12.1压缩机支架 33271666
253104636 XCMG YL20.5.3-3弯板 33271674
803192047 XCMG 1200K.7.1.17-5接头块 33271676
401005282 XCMG YL16.5.1-65角钢 33271678
228400170 XCMG 0028-1905预热继电器
253400726 XCMG M250SG.3Ⅲ右1.5米加长段总成 33271700
705230901 XCMG Z5GM(III).25.1.1(L)左支架 33271704
230500645 XCMG 出烟管YL16C.8.1-1(备件) 33271705
276205101 XCMG 500KW(LNG).1-7(L)中冷器出气管 33271706
803164062 XCMG XC360.6.14付车架 33271708
800353792 XCMG 902-857-2上板 33271855
228700596 XCMG LW200KVD.9制动系统 33271856
252911600 XCMG 300KV(TD).10.6-2橡胶底板 33271857
705262901 XCMG 1200KNIII.30III-1切削板 33271861
252114928 XCMG 正时齿轮室盖板330-1002033(YC6108G)(备件) 33271862
705257591 XCMG XC940.30.1.5-1斗底护板 33271902
276500414 XCMG 600KVM.40IV.1-15筋板 33271980
700101352 XCMG XS122.07.1.1Ⅴ-5保险丝盒盖板 33271995
860128115 XCMG 300KNV.4-1挡板 33272000
200500126 XCMG 902-1187.1.3-2立板
252912716 XCMG 900KN.6.4-2后板 33272010
250900484 XCMG ZL.030-01.03.6下支架 33272020
400406524 XCMG 中间继电器JZC1-53 33272025
803538238 XCMG 300KN(TD)II.6III.1.1铰接架 33272092
253201972 XCMG XC958.12.1.4-1XMJ顶盖下模具 33272115
400405558 XCMG 气弹簧QC20-274-674/1000N 33272190
705255103 XCMG 液变修理包(TY230)(备件)(删除) 33272195
401004290 XCMG 电缆线3×6+1×2.5(设备用) 33272200
230200557 XCMG XD30J.07.4.2刹车操纵座 33272210
705266043 XCMG F481CACF151508-5300软管总成 33272215
400403152 XCMG 1ST-8-A1/90A1-1500胶管(由803192610替代) 33272216
860137732 XCMG LW820G.8II-1连板 33272220
803176234 XCMG 800HV.7.5铰接管路 33272222
803686455 XCMG LW180K.030-50-5定位垫板 33272225
201308558 XCMG TWZ180.06.25-1护板
276600952 XCMG 949.14.3A.1-1弯板 33272235
705263569 XCMG HZS180.6II.2.1主楼气路系统镀锌管路装配 33272240
253003888 XCMG LW320G.8.1IV.3-1板 33272245
253010280 XCMG 500K.030-7-GT-2钢板 33272246
860104870 XCMG Z8G(CE)-9产品标牌 33272247
276608713 XCMG R6.11.6.1-3Ⅱ管 33272249
252904934 XCMG 400KNA.7.1-14(L)出油块 33272250
251807823 XCMG R4L.840-03划线样板R4L.1.1.2A 33272251
252613181 XCMG 500KV潍柴+徐工行星箱+徐工干式桥+徐工APD+三联 33272256
859911255 XCMG N902-838-3立杆 33272268
803387057 XCMG RP802/575+1125发车叶片箱 33272269
805010108 XCMG XC870A.9.1.1车架线束 33272270
226801694 XCMG 22#塑料塞 33272271
230900410 XCMG 800K.7.1.2工作泵出油管 33272274
820103131 XCMG XE75C.030-10-5定位板
705242340 XCMG 轴承01000904 33272276
404203777 XCMG XAP320.06.1.9防尘半环 33272277
225700649 XCMG 800K.030-3.5.1定位板 33272282
803279976 XCMG N902-800.2-6钢板 33272283
281100710 XCMG 铜三通1/2 33272292
705203141 XCMG 2102W.01.13.4.1F381CACA080804-1550 33272293
860165813 XCMG G146.1122对焊工装XSH060.04.4 33272295
253101122 XCMG 300KAII.12A机罩系统 33272302
700204411 XCMG LW330KV.16整机标识系统(大3吨) 33272303
200100107 XCMG HZS120.4.1NX吸水管 33272334
800101671 XCMG 300KN.40.3右上钳体 0332A0430
200201233 XCMG 待用(备件) 0332B000-S
705208999 XCMG 1V10006控制软管一(TY165)(备件) 0332B0000
251805236 XCMG 300KAII.7.2.2动臂左后钢管 0332B0000FC
276609365 XCMG 密封垫4644306362(备件)
705254265 XCMG 电机7.5kW(设备备件) 0332B0000FCGB
276905448 XCMG XS202.030-08-2垫块 0332B0000FZCL
860102809 XCMG 902-1730-4t8×950×60(30件) 0332B0000HM
805601659 XCMG ET111.13步行式底盘 0332B0000JSP
803392744 XCMG 1100KNII.6.1.1-2筋板 0332B0000TS
805101763 XCMG 269900137M12*50螺栓(涂胶) 0332B0000WXX
252610685 XCMG 500K.030-127.4-2立板 0332B0000WXX-71
276606898 XCMG 900KN.7II.10.1安全阀组件 0332B0000YPX
400704737 XCMG XS122.01.1-23板 0332B0000YPX(61
705244714 XCMG 400K.030-3.1-2立板 0332B0001
860107634 XCMG 500D.4.1.1-6加强板 0332B0005
705220088 XCMG RP601.030-06-7托板(3) 0332B0006
800357691 XCMG 700KV(I).12.2.1.2.1立柱 0332B0007
800101403 XCMG 901-1088.1-4槽钢 0332B0008
803610649 XCMG 700KV(I).7.4操纵系统
227100190 XCMG Z5G(CE).7II.3.7-1软管 0332B0015
705263818 XCMG W6G(V).30铲斗总成 0332B0016
803705234 XCMG 柱塞C6121卡特(备件) 0332B0020
275301325 XCMG A6293(XS202J.17-8)刹车油量示警 0332B0025
859992503 XCMG 500K.733-22.4-1垫块 0332B0026
805238956 XCMG 85Z.6-4调整垫圈 0332B0030
705260465 XCMG HZS120T.1.6筛网 0332B0031
410402579 XCMG Z3G(CE).8.2.1右支架 0332B0032
705107474 XCMG TL433E/30回油过滤器 0332B0035
252803534 XCMG ls06.05.05.1300-2支架板 0332B0040
276502351 XCMG 600KVM.40III.3上钳体(右) 0332B0045
705201550 XCMG YZC7A.7.1-2槽钢梁 0332B0050
803706050 XCMG 500HV-K潍柴+行星箱+干式桥+两联+空调+标臂+2.8刀板斗 0332B0055
859984674 XCMG LW200KVD.4.4-2右压型板 0332B0060
404203948 XCMG 2102W.13.5.2-3下封板
705210576 XCMG 边齿Z5G.8.1-1-1(备件) 0332B0071
252303000 XCMG 50GV.7II.3.2流量放大阀组件 0332B0075
251810359 XCMG XD30H.030-01.5支撑限位块 0332B0080
705264262 XCMG 500KN(T).15-3保温水管L=2000 0332B0085
253007333 XCMG Z5G.08.111.1A-7H徐工619主刀板(5t40不带孔)RZ 0332B0090
269800799 XCMG 500F-030-24-400-100辅助组件 0332B0095
859978432 XCMG 焊接弯头40 0332B0100
253405027 XCMG GB/T5783-2000螺栓M10×35(备件)(=805000062)(删除 0332B0105
860114598 XCMG 空(备件) 0332B0110
705246978 XCMG Z5G.030-03-9圆螺母 0332B0111
201000655 XCMG RP13.11.6后上支腿 0332B0115
253001232 XCMG 903-990-003梁 0332B0120
280100850 XCMG 550FV.030-4.1-1方管 0332B0125
705211376 XCMG 400K.31.1-6斗内护板 0332B0126
252607915 XCMG 300KAII.4A.2右台架
401004322 XCMG LW1210A.1.4.1-4加强筋III 0332B0128
860108287 XCMG 耐震压力表(西德福)YN600-10MPa 0332B0130
226401376 XCMG 84785301制动盘(美驰C216NZSG)(备件) 0332B0135
822537569 XCMG LQC120.3.3.1.2-17前板 0332B0140
705259489 XCMG RP602L.12.1-3内板 0332B0145
230900467 XCMG 300F.733-4.3.1-2立板 0332B0150
201310980 XCMG GB/T5782-2000螺栓M22×32010.9 0332B0150L1
805046720 XCMG 902-1173-2隔套 0332B0150L2
803600394 XCMG 300KS.4.2.1-1外侧板II 0332B0151
226200141 XCMG XC740KC.00滑移装载机 0332B0155
252916058 XCMG 400KN.16.1产品标牌 0332B0156
803164153 XCMG 调整球座ZL40.7.3-6A(备件) 0332B0160
803385437 XCMG XS202J.030-13-200定位座 0332B0165
201200776 XCMG JB/ZQ4606-1986毛毡圈50×70×10 0332B0170
226802328 XCMG R7L.1.1.7.1-2弯板
253401559 XCMG XS202IVPDII.0振动压路机 0332B0175
252600370 XCMG 500F.12KII.1.1B上板总成 0332B0176
819948621 XCMG 320304左中防护罩 0332B0177
230200516 XCMG 902-1064-2762屏蔽法兰2 0332B0178
705216093 XCMG 警灯防护套 0332B0179
226300275 XCMG 500K.11A(工艺)电气系统(配自制电控箱) 0332B0180
705211110 XCMG Z5G.654-2-600前支座 0332B0190
252604850 XCMG 刀片螺钉FS1401 0332B0193
252604498 XCMG 接线板JF5-25A/5节 0332B0194
705205715 XCMG 300K.030-140.3.1-4上板 0332B0195
802141819 XCMG 接头0737843077(ZF)(备件) 0332B0196
253400045 XCMG XSH060J.02.5-3输出大齿轮DEL 0332B0200
200200642 XCMG 500K.899-29.1-6吊耳 0332B0205
404203006 XCMG M250SG.1.6.2中支架 0332B0206
860104086 XCMG 1000K.030-2.8-1板
276906281 XCMG R7.9外罩 0332B0230
860109274 XCMG 6006700911H转换开关 0332B0232
252113698 XCMG LW541F.7(工艺)液压系统原理图 0332B0235
860136825 XCMG E600TV.1.12.1-2侧挡板(下) 0332B0236
860135417 XCMG G146.631对焊工装YZC10D.1.2 0332B0237
860100623 XCMG XC958.4.8-2加强筋 0332B0240
705230938 XCMG AP160Ⅱ.3.1.3.1斗体 0332B0241
252910396 XCMG XT876.8-18管夹 0332B0245
402204394 XCMG 902-1159货架 0332B0250
860115881 XCMG 胶管F25-1520ZL40E.10.21A(备件) 0332B0255
252113401 XCMG TWZ260.06.1动臂支座 0332B0260
705230875 XCMG 曲轴3918986(6CT8.3)(备件) 0332B0261