860114745 Z00340224 ZL30D-11-09 SHAFT 4110000084045

860114745 Z00340224 ZL30D-11-09 SHAFT 4110000084045

Description

860114745 Z00340224 ZL30D-11-09 SHAFT 4110000084045

B00129+01010-50822 螺栓M8X22 8
B00129+01010-50835 螺栓M8X35 24
B00129+01010-51030 六角头螺栓M10X30 16
B00129+01010-51225 螺栓M12X25 8
B00129+01010-51230 螺栓M12X30 11
B00129+01580-10806 螺母M8 24
B00129+01602-20825 弹簧垫圈8 24
B00129+01602-21030 弹性垫圈10 16
B00129+01602-21236 弹簧垫圈12 19
B00129+01642-20608 垫圈6 8
B00129+04025-00620 销φ6X20 1
B00129+04064-01030 轴用弹性挡圈100 1
B00129+04064-03015 轴用弹性挡圈30 6
B00129+04064-03515 轴用弹性挡圈35 1
B00129+04064-03818 轴用弹性挡圈38 2
B00129+04064-06020 轴用弹性挡圈60 1
B00129+04065-05520 孔用弹性挡圈55 1
B00129+04065-06825 孔用弹性挡圈68 3
B00129+04065-09030 孔用弹性挡圈90 1
B00129+04418-03060 铆钉3×6 4
B00129+07012-20055 骨架油封55-78-12 2
B00129+XNYJ315 YJ315修理包 1
B00129+YJ315F-00001 输出法兰 1
B00129+YJ315F-1-BP01 铭牌 1
B00129+YJ315S-00011 调整垫 1
B00129+YJ315X-00001 飞轮壳中节 1
B00129+YJ315X-00002 罩轮 1
B00129+YJ315X-00003 泵轮 1
B00129+YJ315X-00004 盖板 1
B00129+YJ315X-00005 盖板 1
B00129+YJ315X-00009Z 密封垫 1
B00129+YJ315X-10000 涡轮组件 1
B00129+YJ315Y-00002 弹性板 1
B00129+YJ315Y-00018 圆垫板 1
B00129+YJ315Y-30000 弹性板总成 1
B00129+YJ320-01000Z 减压阀 1
B00129+ZL30D-11-01 变矩器壳体 1
B00129+ZL30D-11-02 驱动油泵轴 3
B00129+ZL30D-11-03 垫片 3
B00129+ZL30D-11-04 止推环 3
B00129+ZL30D-11-05 导轮座 1
B00129+ZL30D-11-06 主动齿轮 1
B00129+ZL30D-11-07 密封垫 1
B00129+ZL30D-11-08 密封环60 1
B00129+ZL30D-11-09 主动轴 1
B00129+ZL30D-11-10 套 1
B00129+ZL30D-11-11 油封法兰 1
B00129+ZL30D-11-13 垫圈 1
B00129+ZL30D-11-14 六角槽型螺母M24X1.5 1
B00129+ZL30D-11-15 输出轴 1
B00129+ZL30D-11-16 垫圈 1
B00129+ZL30D-11-17 密封垫 1
B00129+ZL30D-11-18 被动齿轮 1
B00129+ZL30D-11-19 密封环80 2
B00129+ZL30D-11-20 驱动油泵主动齿轮 1
B00129+ZL30D-11-21 泵轮座 1
B00129+ZL30D-11-22 定位销 1
B00129+ZL30D-11-24 隔环 1
B00129+ZL30D-11-27 导轮 1
B00129+ZL30D-11-38 垫片 1
B00129+ZL30D-11-39 驱动油泵被动齿轮 3
B00129+ZL30D-11-40 套 3
B00129+ZL30D-11-54 骨架油封 1
GB1235-1976-130X3.1 O形橡胶密封圈 1
GB277-1989-50206 深沟球轴承 3
GB289-1964-4074106 滚针轴承 1
GBT14626-NPT3/8 方头管塞 1
GBT276-6206 深沟球轴承 3
GBT276-6212 深沟球轴承 1
GBT276-6307 深沟球轴承 1
GBT276-6308 深沟球轴承 1
GBT276-6310 深沟球轴承 1
GBT3452.1-338X3.55G 液压气动用O形橡胶密封圈 1
GBT5784-M6X10-5.8-A2L 六角头螺栓 4
GBT5784-M6X16-5.8-A2L 六角头螺栓 4
GBT5785-M12×1.5×40-8.8-A2L 六角头螺栓 4
GBT825-M16-A3L 吊环螺钉 1
GBT859-8 轻型弹性垫圈 8
GBT893.1-110 孔用弹性挡圈 2
GBT894.1-48 轴用弹性挡圈 1
GBT91-5X45-A0P 开口销 1

B00549+LG936-20406 螺塞 1
B00549+LGYJ315-20 减压阀纸垫 1
B00549+LGYJ315-20103 罩轮 1
B00549+LGYJ315-20108 弹性板 1
B00549+LGYJ315-20109 弹性板总成 1
B00549+LGYJ315-20111 O型密封圈 1
B00549+LGYJ315-20112 纸垫 1
B00549+LGYJ315-20113 油封 1
B00549+LGYJ315-20114 密封环 2
B00549+LGYJ315-20201(FT) 油泵花键轴 3
B00549+LGYJ315-20203 主动轴 1
B00549+LGYJ315-20204(FT) 油泵主动齿轮 1
B00549+LGYJ315-20205(FT) 油泵被动齿轮 3
B00549+LGYJ315-20206 隔套 3
B00549+LGYJ315-20207 轴承垫 3
B00549+LGYJ315-20208 密封环Ⅱ 1
B00549+LGYJ315-20209 主动齿轮 1
B00549+LGYJ315-20210 被动齿轮 1
B00549+LGYJ315-20211A 油封 2
B00549+LGYJ315-20213 垫圈 1
B00549+LGYJ315-20214 橡胶垫 1
B00549+LGYJ315-20215 法兰垫圈 1
B00549+LGYJ315-20216 输出轴 1
B00549+LGYJ315-20305 轴承座 1
B00549+LGYJ315-20306 轴承座衬垫 1
B00549+LGYJ315-20308 观察口盖板 1
B00549+LGYJ315-20309 侧盖板 1
B00549+LGYJ315-2044 开槽螺母M24X1.5 1
B00549+MW935E-20101 前壳体 1
B00549+MW935E-20102 后壳体 1
B00549+MW935E-20104 涡轮组 1
GBT6170-M12-10-A3L 1型六角螺母 24
GBT825-M12-A3L 吊环螺钉 1
B00549+MW935E-20105-1 导轮 1
B00549+MW935E-20106-1 泵轮 1
B00549+MW935E-20106-2 泵轮座 1
B00549+MW935E-20106-3 压板 1
B00549+MW935E-20107 圆垫板 1
B00549+MW935E-20110-1 导轮座 1
B00549+MW935E-20110-2 衬套 1
B00549+MW935E-20116 调整垫 1
B00549+MW935E-20117 螺栓 24
B00549+MW935E-20212 法兰盘 1
B00549+YJ320-01000Z 减压阀 1
GBT276-6206 深沟球轴承 3
GBT276-6206N 深沟球轴承 3
GBT276-6212 深沟球轴承 1
GBT276-6307 深沟球轴承 1
GBT276-6308 深沟球轴承 1
GBT276-6310 深沟球轴承 1
GBT3452.1-145X3.1G-70 O形橡胶密封圈 1
GBT5783-M10X25-8.8-A3L 六角头螺栓 4
GBT5783-M10X30-10.9-A3L 六角头螺栓 12
GBT5783-M12X1.5X40-10.9-A3L 六角头螺栓 4
GBT5783-M12X25-10.9-A3L 六角头螺栓 8
GBT5783-M12X30-10.9-A3L 六角头螺栓 11
GBT5783-M6X12-8.8-A3L 六角头螺栓 10
GBT5783-M8X25-8.8-A3L 六角头螺栓 12
GBT893.1-110 孔用弹性挡圈 1
GBT893.1-55 孔用弹性挡圈 1
GBT893.1-68 孔用弹性挡圈 3
GBT893.1-90 孔用弹性挡圈 1
GBT894.1-100 轴用弹性挡圈 1
GBT894.1-30 轴用弹性挡圈 8
GBT894.1-35 轴用弹性挡圈 1
GBT894.1-38 轴用弹性挡圈 2
GBT894.1-48 轴用弹性挡圈 1
GBT894.1-60 轴用弹性挡圈 1
GBT91-4X50-A3L 开口销 1
GBT93-10-A3L 标准型弹簧垫圈 16
GBT93-12-A3L 标准型弹簧垫圈 19
GBT93-6-A3L 标准型弹簧垫圈 10
GBT93-8-A3L 标准型弹簧垫圈 36
JB982-24 组合垫圈 1
JBT3588-NAV4006 滚针轴承 1

GBT6172.2-M24X1.5-04-A4L 非金属嵌件六角锁紧螺母 1
GBT67-M6X12-4.8-A3L 开槽盘头螺钉 12
GBT827-2X5 标牌铆钉 4
GBT893.1-110 孔用弹性挡圈 1
GBT893.1-68 孔用弹性挡圈 3
GBT893.1-80 孔用弹性挡圈 1
GBT893.1-90 孔用弹性挡圈 1
GBT894.1-100 轴用弹性挡圈 1
GBT894.1-30 轴用弹性挡圈 6
GBT894.1-48 轴用弹性挡圈 1
GBT93-10-A0P 标准型弹簧垫圈 24
GBT93-12-A0P 标准型弹簧垫圈 11
GBT93-6-A0P 标准型弹簧垫圈 12
B00573+ME-419/0-11 涡轮轴 1
B00573+ME-419/0-12 密封垫三 1
B00573+ME-419/0-13 油封法兰 1
B00573+ME-419/0-14 输出联接法兰 1
B00573+ME-419/0-16 垫圈二 1
B00573+ME-419/0-17 密封垫四 1
B00573+ME-419/0-18 垫圈三 1
B00573+ME-419/0-19 输出轴 1
B00573+ME-419/0-2 密封垫片一 1
B00573+ME-419/0-21 驱动油泵主动齿轮 1
B00573+ME-419/0-22 密封环二 2
B00573+ME-419/0-23 分油套 1
B00573+ME-419/0-24 盖板 1
B00573+ME-419/0-25 密封垫五 1
B00573+ME-419/0-26 观察盖 2
B00573+ME-419/0-27 标牌 1
B00573+ME-419/0-7 垫圈一 3
B00573+ME-419/0-8 导轮座 1
B00573+ME-419/0-9 密封环一 1
B00573+ME-419/1-1 护板 2
B00573+ME-419/1-1-0 输入板总成 1
B00573+TC110X140X12 骨架油封 1
B00573+TC55X80X12 骨架油封 1
B00573+YB-56/0-01 前壳体 1
B00573+YB-56/0-03 驱动油泵被动齿轮 3
B00573+YB-56/0-04 隔套 3
B00573+YB-56/0-05 驱动油泵轴 3
B00573+YB-56/11-0 变矩器 1
B00573+YB-80/0-05 主动齿轮 1
B00573+YB-80/0-07 被动齿轮 1
B00573+YB-83/0-02 输出螺栓 4
B00573+YB-83/0-07 后壳体 1
B00573+YJ320B 减压阀 1
GBT276-6206 深沟球轴承 3
GBT276-6206N 深沟球轴承 3
GBT276-6307 深沟球轴承 1
GBT276-6308 深沟球轴承 1
GBT276-6310 深沟球轴承 1
GBT305-62-67.7 止动环 3
GBT5783-M10X25-8.8-A3L 六角头螺栓 4
GBT5783-M10X30-8.8-A3L 六角头螺栓 12
GBT5783-M12X30-8.8-A3L 六角头螺栓 5
GBT5783-M12X35-8.8-A3L 六角头螺栓 6
GBT5786-M10X1.25X20-8.8-A3L 六角头螺栓 8